Adatkezelési tájékoztató

A Rattle.hu weboldal tulajdonosa Tóth Tamás (Impresszum) elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik a honlapot. Jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a regisztrált tagok és a hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Eme lap tartalma leírja, hogy a tulajdonos Önt illetően milyen adatokat és milyen módon gyűjthet, illetve használhat fel. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra, és az oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, ami az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

Jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogi Feltételekben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezeket a feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni, és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, „Infotv.”), a 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcím-adatok kezeléséről), az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során), a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) rendelkezéseit. Jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevő számára biztosítva legyenek, hogy jogaikat és alapvető szabadságjogaikat, különösen a magánélethez való jogukat tiszteletben tartsák a személyes adataik gépi feldolgozása során.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat? (az adatkezelő személye)

Az Ön adatait a Rattle.hu weboldal tulajdonosa, Tóth Tamás, a továbbiakban mint Tulajdonos (elérhetőségek, további adatok: Impresszum)

2. Milyen adatokat gyűjtök és kezelek?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz, és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg a hírlevél-feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot. Jelenleg a hírlevél szolgáltatást nem használom.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosítószám alapján vagy a hozzá tartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, ami a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez esetben az oldalt nem böngészheti.

A Tulajdonos  mindig minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

név, e-mail cím, rendszer-információk (ip cím, felbontás, rendszerverzió, az ezen a honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat, és mennyi ideig kezeljük azokat?

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat, és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, amelyeket a honlapon kínál a tulajdonos, annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak. Célja az alábbi fő irányokban történő adathasználat:

a) Hozzászólhat az oldal egyes cikkeihez vagy írásaihoz, a saját véleményét kifejezve.

Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen töröltetni a hozzászólásait a Rattle.hu weboldalon.

b) Regisztrálhat az oldalon, egyes funkciók elérése érdekében.

4. Az adatkezelés ideje

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivételt képeznek ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, amelyeket határozatlan ideig tárolunk. Azonban a weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztráció törlésére.

Amennyiben Ön írott formában nem kéri adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? (adattovábbítás)

A Tulajdonos jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing- vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok összessége vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap-tárhely, a honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a 7. pontban tájékozódhat részletesebben.

Az oldalon gyűjtött adatokat egy külsős kollégánk is kezeli statisztikai adatok és a felhasználói élmény javítása céljából.

Nagy Imre egyéni vállalkozó
Email: imijet@gmail.com
Adószáma: 67395664-1-22

6. Az adatok biztonsága

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat Ő maga is csak azonosítást követően ér el. Az adatokat több, egymástól függetlenül eszközön tárolja, és erre több különálló cég, szervezet szolgáltatásait veszi igénybe.

A személyes adatokhoz való hozzáférés szigorúan az adott feladat kapcsán érintett személyre, valamint a megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyek számára biztosított adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.

7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelésben érintett személyek, cégek

Az adatok kezelését a Tulajdonos végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását a tulajdonoson kívül más cégek is végzik. Az adatok feldolgozásában részt vesz: Nagy Imre – egyéni vállalkozó.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:

 • Nagy Imre – egyéni vállalkozó. (7300, Komló, Cserma utca 6 2/8, webszerkesztő)
 • Google
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelezőrendszer, felhőben történő adat- és fájltárolás, valamint online dokumentum-kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
  • Gmail for business
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics (adatvédelmi elvei)
  • Továbbá a Chrome böngésző
 • Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)
 • Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

9. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A Tulajdonos internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szól. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül, és a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásrészeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

10. A cookie-k (sütik) kezeléséről

Erről Süti – Cookie kezelés aloldalunkon tájékozódhat.

11. Más weboldalakra irányító linkek

A látogatók harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A Tulajdonos semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik e honlapok felett, és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

12. Lényegesebb jogszabályok

Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Ezek jelenleg a következők: Tulajdonos (adatok: Impresszum) (az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény), a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény. A Tulajdonos adatvédelmi nyilvántartási számai az 1. pontban olvashatók.

13. Az adattovábbításról

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ez a leggyakrabban a Google Drive-on, e-mail titkosított és a másik fél szerint nem titkosított számlázóprogram-szerver beállításaival, illetően adathordozón keresztül történhet.

14. További kiegészítések

A honlapon egyes elemek (pl. blogbejegyzésekhez történő hozzászólás) esetében lehetséges a külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, regisztráció egy egyéb funkció vagy folyamat eléréséhez, használatához. Ilyen jellegű külső adatkezelő lehet a Facebook, a Google, a Twitter vagy egyéb, adott funkciónál megjelenített cég vagy szolgáltatás.

15. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga vagy a jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi és frissíti, a módosítás pedig a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változatot olvassa el.

Fogalmak

A 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
különleges adat:
– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Vonatkozó jogszabályok
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

További információk

A www.rattle.hu weboldal a C-Host Kft. (Cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29., Cégjegyzékszám: 01-09-961790) szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az oldal a személyes adatait nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.